• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  W roku 2011/12 w Polsce istniało 460 uczelni, w tym: 19 uniwersytetów, 25 uczelni technicznych, 7 uczelni rolniczych, 77 uczelni ekonomicznych, 17 uczelni pedagogicznych, 9 uczelni medycznych, 2 uczelnie morskie, 6 akademii wychowania fizycznego, 23 uczelnie artystyczne, 14 uczelni teologicznych, 7 uczelni resortu obrony narodowej i resortu spraw wewnętrznych oraz 254 pozostałe placówki.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.

  Akademia Techniczno-Humanistyczna (ATH) – publiczna szkoła wyższa z siedzibą w Bielsku-Białej, powstała 1 października 2001 roku z przekształcenia istniejącej od 1969 filii Politechniki Łódzkiej, na mocy Ustawy z dnia 19 lipca 2001 r. o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1088). Kształci 7282 studentów na kierunkach technicznych i humanistycznych.

  Ryszard Antoni Barcik (ur. 1948 w Rychwałdku) – polski ekonomista i inżynier, specjalista w zakresie inżynierii materiałowej i nauk o zarządzaniu, profesor nauk ekonomicznych, rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.Andrzej Włochowicz (ur. 4 lutego 1931 w Podlesiu, zm. 30 sierpnia 2015) – polski naukowiec, profesor Politechniki Łódzkiej, członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Komitetu Krystalografii PAN, American Institute of Physics, Society of Rheology, Textile Institute-Manchester, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego i in.

  Uczelnia posiada pełne prawa akademickie. Od 1989 roku ma prawo do nadawania tytułu doktora, a od 1999 roku doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn. Może również występować z wnioskami o nadanie tytułu naukowego profesora.

  Według Webometrycznego Rankingu Uniwersytetów Świata ze stycznia 2015, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w istnieniu w sieci Web, uczelnia zajmuje 21. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 3772. pośród wszystkich typów uczelni.

  Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 1.1 Zanim powstała Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • 1.2 Wniosek Senatu Politechniki Łódzkiej
 • 1.3 Sejm uchwalił
 • 1.4 Uroczysta inauguracja
 • 2 Lokalizacja
 • 3 Władze
 • 3.1 Poczet rektorów
 • 4 Wydziały i kierunki
 • 5 Jednostki międzywydziałowe
 • 6 Galeria Akademicka ATH
 • 7 Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • 8 Wydawnictwo Naukowe ATH
 • 9 Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki
 • 10 Zobacz też
 • 11 Przypisy
 • 12 Linki zewnętrzne
 • Literatura to wszystkie "sensowne twory słowne" (wg definicji Stefanii Skwarczyńskiej), czyli dzieła artystyczne, tj. literatura piękna, oraz teksty użytkowe, tj. literatura stosowana, zachowane w formie pisanej lub w przekazie ustnym. Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.

  Historia[]

  Zanim powstała Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej[]

  Myśl o utworzeniu samodzielnej uczelni na bazie Filii Politechniki Łódzkiej pojawiła się w bielskim środowisku akademickim już we wczesnych latach dziewięćdziesiątych ub. wieku. Z czasem pomysł zaczął nabierać realnych kształtów, a w 1995 r. podjęto inicjatywę Stowarzyszenia Rozwoju Ośrodka Politechnicznego w Bielsku-Białej. Organizacja skupiła nauczycieli akademickich, samorządowców, lokalnych polityków, przedsiębiorców oraz inne osoby, którym na sercu leżało dobro uczelni. Powstałe Stowarzyszenie zamierzało m.in. promować i wspierać inicjatywy naukowe w zakresie wiedzy i dorobku naukowego, a także wspomagać rozwój bielskiego ośrodka politechnicznego. Pierwszym prezesem został wybrany prof. Marek Trombski, członkami zarządu zostali: Jan Wałach, Henryk Zaporowski, Maciej Sobieszczański, Małgorzata Handzlik, Józef Cegielski, Zbigniew Leraczyk. Członkowie organizacji przedstawili władzom Filii Politechniki Łódzkiej pomysł powołania Rady Społecznej, wspierającej inicjatywę powołania Uniwersytetu Bielskiego. W 1997 r. nowy prezes Stowarzyszenia dr Jan Wałach stwierdził, że jeżeli pomysł ma zostać urzeczywistniony, to musi on uzyskać szerokie poparcie wielu środowisk.

  Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (WHS ATH) – jeden z 5 wydziałów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej powstały w 2001 roku wraz z przekształceniem fili Politechniki Łódzkiej w tym mieście w samodzielną uczelnię. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistyczno-społecznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.

  Początkowo ścierały się różne pomysły na temat formalnego kształtu przyszłej samodzielnej uczelni. Rozważano możliwości, jakie niesie uniwersytet, politechnika czy akademia. Mocno artykułowano pomysł, że najlepszym kierunkiem dalszego rozwoju będzie kontynuowanie tradycji technicznych i powołanie politechniki. Mimo tych różnic, co do kształtu, powszechne było przekonanie, że nadarza się niepowtarzalna okazja utworzenia w Bielsku- Białej samodzielnej uczelni państwowej. Idea uzyskała wsparcie licznych środowisk, co zostało wyrażone w licznych uchwałach, postanowieniach i listach poparcia. Pismo do rektora Politechniki Łódzkiej wystosował m.in. biskup bielsko-żywiecki ks. Tadeusz Rakoczy, który przekonywał: „Jestem gotowy wesprzeć działania osobiście, a przede wszystkim umożliwić i doprowadzić do współpracy Instytutu Teologicznego im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej, afiliowanego do Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, z tworzonym Wydziałem Humanistycznym. Proponuję udział Instytutu Teologicznego w tworzeniu programu oraz w zasileniu kadry naukowej. Skłaniam się jednocześnie do udostępnienia dla Wydziału Humanistycznego sal wykładowych z zapleczem”. Choć ostatecznie nie doszło do formalnego połączenia Instytutu z bielską Filią, to do dzisiaj obie jednostki, a zwłaszcza Wydział Humanistyczno-Społeczny ze strony ATH, bardzo ściśle ze sobą współpracują.

  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.1 października jest 274. (w latach przestępnych 275.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 91 dni.

  Wniosek Senatu Politechniki Łódzkiej[]

  20 maja 1997 r. Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Uniwersytetu, deklarując pomoc, zaś specjalna delegacja poinformowała 3 grudnia 1998 r. Ministra Edukacji Narodowej Mirosława Handke o prowadzonych pracach nad usamodzielnieniem bielskiej Filii. Z biegiem czasu uświadamiano sobie, że uruchomienie bielskiej szkoły o randze uniwersytetu raczej nie zostanie szybko zrealizowane.

  Webometryczny Ranking Uniwersytetów Świata (ang. Webometrics Ranking of World Universities lub Ranking Web of World Universities) – system rankingowy dla uczelni na świecie w oparciu o złożony wskaźnik, który bierze pod uwagę zarówno ilość treści internetowych (liczba stron internetowych i plików umieszczonych w Internecie) oraz widoczność i wpływ tych publikacji internetowych według liczby linków zewnętrznych (otrzymane cytowania stron). Ranking jest publikowany przez Cybermetrics Lab, grupę badawczą z Hiszpańskiej Krajowej Rady Badawczej (CSIC) z siedzibą w Madrycie.Przemysław Tomasz Wasilewski (ur. 30 kwietnia 1927 r. w Łodzi, zm. 24 sierpnia 2006 r. w Łodzi) - polski inżynier maszyn, specjalizujący się w budowie i eksploatacji maszyn oraz technologii maszyn; nauczyciel akademicki związany z Politechniką Łódzką oraz Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

  Wielkim wyzwaniem okazała się konieczność reorganizacji wydziałów oraz utworzenie nowego wydziału humanistycznego, o który zabiegały w szczególności środowiska pozauczelniane, m.in. Bielskie Stowarzyszenie Kultury i Sztuki, co znalazło swoje odbicie również we wniosku o utworzenie Akademii. Plany te poparli wykładowcy Uniwersytetów Jagiellońskiego i Śląskiego, deklarując chęć podjęcia pracy w bielskiej uczelni. Pojawiały się jednak także głosy przeciwne, aby zawęzić przyszłą samodzielną uczelnię jedynie do kierunków politechnicznych. Do takiego zawężenia idei samodzielnej uczelni na Podbeskidziu nie chciał dopuścić prof. Marek Trombski, założyciel bielskiego oddziału łódzkiej uczelni pod koniec lat 60., przez wiele lat jej profesor, dziekan, w końcu prorektor Politechniki Łódzkiej ds. bielskiej Filii, a więc jej faktyczny kierownik. Prof. Trombski właśnie niedawno zakończył swoją pracę na stanowisku wojewody bielskiego i po tej naukowej przerwie wracał na uczelnię. – W polskim kształceniu akademickim faktycznie istnieje mocno zakorzeniona tradycja kształcenia kierunkowego, bez możliwości większych odstępstw od tej zasady. Zwracałem jednak w trakcie wielu rozmów uwagę na zachodnie uczelnie, gdzie powszechnym staje się system kształcenia wielokierunkowego. Największe uczelnie angielskie czy niemieckie chętnie doprowadzają do łączenia szkół akademickich o dotychczas różnych kierunkach kształcenia i żadnym novum nie jest połączenie uczelni humanistycznej z techniczną. Takie połączenie daje większe możliwości studentom, kształcenie staje się wielokierunkowe i nie ma większego problemu z przeniesieniem się studenta z kierunku humanistycznego na techniczny – wyjaśnia prof. Trombski. Ostatecznie 31 maja 2000 r. na uroczystym posiedzenie Senatu Politechniki Łódzkiej w Sali Sesyjnej ratusza w Bielsku-Białej jednogłośne przyjęto wniosek o usamodzielnienie się Filii.

  Jan Szadkowski (ur. 1937 r. w Helenowie) - polski inżynier eksploatacji i budowy maszyn, specjalizujący się w badaniach operacyjnych, logistyce, obróbką skrawaniem, wytwarzaniem maszyn, a także zarządzaniem jakością i zarządzaniem produkcją; nauczyciel akademicki związany z bielskimi szkołami wyższymi.Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku – jeden z 5 wydziałów wchodzących w skład Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Siedziba wydziału znajduje się przy Placu Fabrycznym 5 na Dolnym Przedmieściu.

  Sejm uchwalił[]

  Decyzja Senatu PŁ wraz z wnioskiem z bielskiego oddziału tej uczelni trafiła do Ministerstwa Edukacji Narodowej, które w tamtym czasie odpowiedzialne było także za szkolnictwo wyższe. Jednocześnie wniosek o utworzenie akademii władze filii przesłały do Rady Szkolnictwa Wyższego, niezależnej instytucji złożonej z profesorów polskich uczelni. W tym czasie organizowano Wydział Humanistyczno-Społeczny, powołany specjalnie na potrzeby usamodzielnienia filii jeszcze przez Politechnikę Łódzką. To czwarty wydział, jaki miała mieć nowa państwowa uczelnia w Bielsku-Białej: obok istniejących od dawna Wydziału Budowy Maszyn (z prawem doktoryzowania i habilitacji), Wydziału Włókienniczego (z prawem doktoryzowania) oraz Oddziału Zarządzania Politechniki Łódzkiej, przekształcanego wtedy w samodzielny wydział bielskiej filii. W ciągu kilku miesięcy kadra naukowa powiększyła się z 24 do 40 samodzielnych pracowników (profesorów i doktorów habilitowanych), co obok praw doktoryzowania było warunkiem utworzenia uczelni typu akademickiego. Ministerstwo odezwało się dopiero w marcu 2001 r., dodatkowo Rada Szkolnictwa Wyższego nie zgadzała się na utworzenie akademii. W Bielsku mogła powstać tylko wyższa szkoła zawodowa z kierunkami technicznymi i ekonomicznymi. Humanistyka – zdaniem Rady Szkolnictwa Wyższego – była niepotrzebna. Toteż urzeczywistnienie idei samodzielności na poziomie akademickim wymagało podjęcia innych bardzo energicznych kroków, aby dopełnić formalności przed końcem kadencji władz centralnych.

  Inżynier – osoba, która ma umiejętności i wiedzę zdobytą w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych. Jest to także określenie tytułu zawodowego nadawanego przez uczelnie wyższe po ukończeniu studiów inżynierskich.Theodor Karl Julius Sixt (ur. 14 marca 1834 w Bietigheim, zm. 4 czerwca 1897 w Bielsku) – austriacki przedsiębiorca, działacz społeczny i filantrop. Był jednym z najbogatszych mieszkańców Bielska drugiej połowy XIX w.

  Wiosną doszło do spotkania władz bielskiej filii Politechniki Łódzkiej z parlamentarzystami naszego regionu. Stanisław Szwed, poseł AWS, podjął się poprowadzić przez Sejm projekt ustawy o utworzeniu Akademii Techniczno- Humanistycznej, choć przy zachowaniu normalnego trybu prac i właściwych mu terminów, nie byłoby to możliwe przed końcem kadencji Sejmu. Po zebraniu podpisów bielska poseł Grażyna Staniszewska, przewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, przyspieszyła prace i przedstawiła Sejmowi projekt ustawy.

  Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.Politechnika Łódzka – państwowa uczelnia techniczna założona 24 maja 1945 roku w Łodzi. Aktualnie studiuje w niej ponad 20 tys. osób na 36 kierunkach na 9 wydziałach. Kształci ich 1370 nauczycieli akademickich, w tym 240 profesorów.

  19 lipca przy poparciu wszystkich klubów 390 głosami Sejm uchwalił powstanie Akademii Techniczno-Humanistycznej. Ustawa szybko przeszła przez Senat, gdzie uchwalenia 10 sierpnia dopilnował wicemarszałek Senatu Marcin Tyrna, senator AWS z Bielska. 11 września 2001 r. ustawę podpisał prezydent Aleksander Kwaśniewski

  Uroczysta inauguracja[]

  23 października 2001 r. podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego, po raz pierwszy dokonano immatrykulacji studentów Akademii Techniczno- Humanistycznej. Wśród wielu gratulacji, jakie z tej okazji napływały na ręce władz nowej uczelni, był list od papieża Jan Paweł II. „Przyjąłem tę wiadomość z uznaniem i radością, gdyż wiem, jak wielkie znaczenie dla miasta i regionu, który pragnie się wszechstronnie rozwijać, ma szkoła akademicka z jej profesorami, studentami i całym środowiskiem naukowym” – pisał papież. Nowa Akademia oprócz konieczności dynamicznego rozwoju dydaktyczno- naukowego miała również przed sobą wyzwania organizacyjne, związane ze stworzeniem nowego modelu zarządzania uczelnią. Do 2001 r. ośrodek akademicki działający jako Filia Politechniki Łódzkiej w dużej mierze opierał swoją organizację administracyjną na strukturach macierzystej uczelni w Łodzi. Nowa uczelnia potrzebowała nowych struktur, które nadałyby jej tożsamość samodzielnej uczelni. To wyzwanie zostało podjęte przez ówczesnego początkowo dyrektora administracyjnego, a od 2005 r. kanclerza ATH mgr Józefa Cegielskiego. Stworzony model zarządzania uczelnią pozwolił Akademii w początkowych latach funkcjonowania na dynamiczny rozwój oferty dydaktycznej. W chwili narodzin Akademii funkcjonowały cztery wydziały: Wydział Budowy Maszyn, Wydział Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska, Wydział Zarządzania i Informatyki oraz nowy Wydział Humanistyczny. W 2005 r. utworzono Wydział Nauk o Zdrowiu. Rozpoczęto ważną dla uczelni inwestycję w kampusie na Błoniach – budowę nowoczesnego budynku dydaktycznego, obecnie reprezentacyjnego gmachu Akademii. W ciągu dziesięciu lat przybyło 2 tys. studentów – obecnie liczba wszystkich kształcących się na ATH przekracza 7,5 tys., a prowadzona rozbudowa infrastruktury ma umożliwić jej wzrost do 12 tys.

  Studia pierwszego stopnia (dawniej: studia licencjackie albo studia inżynierskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia.Marek Trombski (ur. 14 września 1937 w Łodzi) – polski naukowiec, samorządowiec, polityk, były wojewoda bielski oraz rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Seminarium (łac. seminarium - szkółka roślin) - metoda nauczania polegająca na nauczaniu z czynnym uczestnictwem uczniów, którzy samodzielnie opracowują część zagadnień poruszanych na seminarium i następnie przedstawiają swoje opracowania w postaci prezentacji, referatu, czy też w jeszcze inny sposób, jak również biorą aktywny udział w dyskusji nad danym zagadnieniem wykazując się posiadaną wiedzą.
  Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.
  Rynek pracy – rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej.
  Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej – chór akademicki działający od 2003 r. przy Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
  Wydział Nauk o Zdrowiu – jeden z 5 wydziałów wchodzących w skład Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.